Algemene voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden van Purple-Daisy Lingerie (hierna te noemen: ‘’Purple-Daisy’’), gevestigd te Haarlem (2036 MA), kvk nummer: 80729681.

 1. Toepassing
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld ten behoeve van de Webshop Purple-Daisy (purple-daisy.nl) hier wordt in de algemene voorwaarden naar gerefereerd als ‘’wij’’, de onderneming, en verwijzen naar de consument ‘’jij’’.
 • De Algemene voorwaarden dienen te worden gelezen bij het betreden van de Webshop alsmede voorafgaand aan het plaatsen van een bestelling. Bij het bezoeken van de website dan wel bij het plaatsen van een bestelling op de webshop ga je akkoord met deze algemene voorwaarden. Derhalve zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op elk aanbod van de onderneming en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen de onderneming en de consument.
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing wanneer je de webshop van Purple-Daisy bezoekt en wanneer je een bestelling plaatst op de website van Purple-Daisy. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden de Algemene Voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Gezien het feit Purple-Daisy slechts een webshop is en de overeenkomst derhalve elektronisch wordt afgesloten, kunnen de algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld. Zo zijn deze te vinden op de website van Purple-Daisy. Indien het voor de consument redelijkerwijs niet mogelijk is deze te doen inzien, dus zullen wij de algemene voorwaarden op het verzoek van de consument op elektronische wijze of op andere wijze kosteloos aan de consument doen toekomen.
 • Indien naast de Algemene Voorwaarden specifieke product- of dienstvoorwaarden van toepassing zijn, dan kan de consument zich in het geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die het in het belang van de consument het meest gunstig is.

 

 1. Overeenkomst
 • De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het derhalve voldoen aan de gestelde voorwaarden.
 • De bestelling gedaan door de consument geldt als een aanbod aan de onderneming om de producten die je hebt uitgekozen in de webshop, te kopen.
 • Nu de aanvaarding geschiedt via elektronische weg, aanvaardt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Derhalve kan de consument de overeenkomst ontbinden, zolang de aanvaarding nog niet door de ondernemer is bevestigd.
 • In aanvulling op het tweede artikel lid 3 worden bestellingen geplaatst op basis van beschikbaarheid. Er is derhalve geen koopovereenkomst ontstaan, tenzij geaccepteerd door Purple Daisy.
 • Purple-Daisy behoudt zich het recht voor om een bestelling niet te accepteren. De webshop richt zich namelijk op de verkoop aan privé personen die niet optreden voor een bedrijven. Purple-Daisy behoudt zich dan ook het recht voor om bestellingen voor grote hoeveelheden van een product gemotiveerd te weigeren.

 

3. De bestelling

 • Indien je een product in je winkelwagentje hebt geplaatst en op de knop ‘’plaats-bestelling’’ hebt geklikt, geef je hiermee ondubbelzinnig aan dat je de producten in je winkelwagentje wilt kopen. Indien de bestelling door ons geaccepteerd is, bestaat er een bindende koopovereenkomst tussen Purple-Daisy en de consument.
 • Na de betaling ontvang je een e-mail met de bestel bevestiging. Hier staan onder andere jouw bestelgegevens in.
 • Je ontvangt een tweede e-mail indien de producten naar je worden toe gezonden. Vanaf dit moment is de koopovereenkomst afgesloten.
 • Indien het recht van herroeping op het product van toepassing is, zal het modelformulier voor herroeping worden meegezonden.

4. Jouw Account

 • Om het gebruik van de website nog makkelijker te maken kun je een persoonlijk account aanmaken. Hier kun je bijvoorbeeld jouw favorieten terugvinden en alle informatie over een geplaatste bestelling. 
 • Jouw privégegevens die je aan Purple-Daisy verstrekt zullen worden opgeslagen, opdat je ze bij volgend gebruik (dan wel een volgende bestelling) wederom kunt inzien en gebruiken. We zullen de opgeslagen gegevens alleen gebruiken in overeenstemming met het privacybeleid van Purple-Daisy. 
 • Het gaat om de volgende gegevens (deze opsomming is niet limitatief en kan op elk moment worden aagepast):

– je voornaam en achternaam; 
– volledig adres en postcode;  
– geboortedatum;  
– e-mailadres; en indien van toepassing  
– afleveradres indien anders dan je huisadres.

 • Indien je account is aangemaakt ontvang je van Purple-daisy een bevestiging in je e-mailbox. Indien je een wachtwoord hebt aangemaakt kun je deze veranderen wanneer je wilt. Houd je wachtwoord uiteraard altijd geheim en deel je wachtwoord niet met derden. Jijzelf bent verantwoordelijk voor het gebruiken van je persoonlijke account en derhalve ben jij verantwoordelijk voor zowel je gebruikersnaam alsmede je wachtwoord. 

 

5. Herroepingsrecht

 • De consument kan de overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen ontbinden zonder opgave van redenen, mits de producten in de originele staat verkeren.
 • De in het eerste lid genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument zelf of een door de consument aangewezen derde (tevens afhaalpunten) het product heeft ontvangen.
 • Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 • Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

 

6. Verplichtingen consument

 • Tijdens de bedenktijd dient er zorgvuldig met de producten te worden omgegaan. De producten dienen te worden geretourneerd in de originele staat. Het product dient slechts te worden uitgepakt of te gebruiken in die mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.
 • De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product indien er niet met het product is omgegaan tijdens de bedenktijd zoals omschreven in het eerste lid van artikel 5.
 • Indien het gaat om een product als de ‘’undie’s’’ mogen deze uitsluitend zijn gepast over de eigen ‘’undie’’ heen en het hygiënelabel mag niet zijn verwijderd.
 • Indien de consument gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht dient dit te worden gemeld binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping.
 • De consument dient het product (of de producten) zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien dagen vanaf de dag dat de herroepingstermijn is begonnen (lid 1) terug te zenden. De termijn is in ieder geval in acht genomen indien het product is teruggezonden voordat de termijn omtrent de bedenking is verstreken.
 • Het product (de producten) dient te worden teruggezonden met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking en conform de redelijke en duidelijke instructies die zijn verstrekt door Purple-Daisy.
 • Het risico en de bewijslast voor juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht is aan de zijde van de consument.
 • Indien het getourneerde in overeenstemming is met bovenstaande zal het door de consument te ontvangen bedrag worden overgemaakt op het door de consument aangegeven bankrekeningnummer binnen 30 dagen na het ontvangen van de geretourneerde zending.
 • Indien het geretourneerde niet in overeenstemming is met bovenstaande artikelen, is Purple-Daisy niet verplicht om dergelijke retourzendingen te accepteren en terugbetalingen te verrichten. Retourneringen die niet door Purple-Daisy geaccepteerd worden, worden teruggestuurd naar de consument.
 • In de FAQ’s staat meer informatie omtrent retourneren. Als je vragen hebt, kun je echter contact opnemen met postbus@purple-daisy.nl

 

7. Gebrekkige producten

 • De producten dienen direct na het ontvangen ervan gecontroleerd te worden. Indien (een van) de producten een gebrek vertonen of niet voldoen aan een beschrijving zoals staat aangegeven op de webshop, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met postbus@purple-daisy.nl. Indien Purple-Daisy tevens van mening is dat de producten inderdaad gebrekkig zijn, verzoekt Purple-Daisy de consument de producten te retourneren. Indien de producten beschikbaar zijn vervangt Purple-Daisy de producten. Indien de producten niet beschikbaar zijn, zal het voor de gebrekkige producten betaalde bedrag worden teruggestuurd, inclusief de verzendkosten.
 • Meer informatie omtrent gebrekkige producten kun je vinden in de FACS.

 

8. Aansprakelijkheid Purple-Daisy

 • Purple-Daisy is niet aansprakelijk voor schade in geval van schade ten gevolgen van grove onachtzaamheid of moedwillige schade veroorzaakt door een persoon die namens Purple-Daisy heeft gehandeld, maar waarbij beschikkingsbevoegdheid echter ontbrak.
 • Purple-Daisy is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor schade toegebracht aan je computersysteem of verlies van gegevens als gevolg van het gebruik van de webshop van Purple-Daisy.
 • Purple-Daisy garandeert noch dat de webshop te allen tijde tot de beschikking van de consument zal staan noch dat de webshop nimmer enige fouten zal bevatten. Uiteraard doet Purple-Daisy er alles aan fouten te voorkomen, het kan echter voorkomen dat de webshop een fout bevat. Uiteraard zal dit indien dit ons ter kennis is gekomen direct worden verholpen.
 • Purple-Daisy is niet aansprakelijk voor vertraging indien de vertraging of tekortkoming ontstaat wegens een gebeurtenis die redelijkerwijs niet binnen de macht van Purple-Daisy ligt (o.a. onvoorziene omstandigheden).

 

9. Intellectueel Eigendom

 • Het gebruik van de consument van de webshop van Purple-Daisy verschaft de consument noch het recht van copyright, tekeningen of ontwerpen, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrecht van Purple-Daisy noch van derden.
 • De webshop van Purple-Daisy staat slechts aan de consument ter beschikking voor persoonlijk niet-commercieel De inhoud van de webshop van Purple-Daisy mag uitdrukkelijk niet worden gebruikt voor enig ander doel zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 

10. Slotbepalingen

 • Purple-Diasy behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te veranderen of bij te werken.
 • De Algemene Voorwaarden van Purple-Daisy zijn opgesteld naar Nederland recht. Bij ontstane geschillen zal ook uitsluitend het Nederlands recht erop van toepassing zijn. Geschillen voortvloeiende uit of in verband met deze Algemene Voorwaarden of een overeenkomst daaruit voortvloeiende zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechtbank te Haarlem, Nederland.
 • Indien envoor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of wordt vernietigd door de rechtbank, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.